Nasza oferta utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest obejmuje:

  • przygotowanie planu pracy usuwania materiałów zawierających azbest;
  • zgłoszenie prac w kontakcie z azbestem do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • demontaż materiałów zawierających azbest (m.in. eternitowe pokrycia dachowe i elewacje budynków);
  • likwidacja pryzm eternitowych;
  • przygotowanie materiałów do transportu(pakowanie i załadunek na samochód);
  • transport na składowisko;
  • składowanie materiałów zawierających azbest;
  • inwentaryzacja zalegającego azbestu na posesjach;
  • wystawienie oświadczeń po wykonanych pracach.