Szkodliwość azbestu jest przyczyną zakazu stosowania go w Polsce i na świecie. Zgodnie z przyjętym programem, usuwanie azbestu z gospodarki powinno zakończyć się w 2032 roku.

Ilości zalegającego szkodliwego dla zdrowia materiału azbestowego, są cały czas znaczące. Prace, przedmiotem których jest usuwanie azbestu posuwają się stosunkowo powolnie.  Pomimo szkodliwego wpływu na osoby przebywające w zasięgu emisji włókien azbestu, sugerowany demontaż eternitu często jest odwlekany w czasie. Wynika to z ograniczeń finansowych właścicieli nieruchomości, a także z pozornie zadowalającego stanu technicznego materiałów azbestowych.

Akty prawne dotyczące obowiązku utylizacji eternitu precyzują przypadki, w których usuwanie azbestu jest konieczne. W sytuacjach, w których wymóg usunięcia materiałów niebezpiecznych jest obowiązkowy – możliwe jest sfinansowanie prac.

Skontaktuj się z nami w celu oceny, czy należy Ci się bezpłatne usuwanie azbestu.