Obowiązki właścicieli lub zarządców wyrobów z azbestu

Właściciel, zarządca budynku lub wieczysty użytkownik, zanim zdecydują się na usunięcie azbestu muszą wykonać następujące czynności:

  • sporządzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz dokonywanie kontroli stanu obiektów i instalacji corocznie lub co 5 lat,
  • opracowanie planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest
  • opracowanie instrukcji bezpiecznego użytkowania pomieszczeń, w których użyto wewnętrznie azbest
  • przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów z azbestem
  • zaznaczenie na planach sytuacyjnych miejsca z wyrobami zawierającymi azbest
  • oznakowanie pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia lub instalacje z azbestem
  • informowanie wojewodę lub prezydenta miasta/burmistrza/wójta (w przypadku osób fizycznych o przedsięwziętych działaniach do dnia 31 stycznia każdego roku)

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Gospodarki www.mpit.gov.pl

Sprawdź czy masz szansę na bezpłatny demontaż azbestu info@azbest.waw.pl

Po zrealizowaniu usługi wystawiamy następujące dokumenty:

  • oświadczenie powykonawcze zgodne z cyt. powyżej rozporządzeniem
  • protokół wytworzenia odpadu (kartę przekazania odpadu)