Właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości, których obiekt został wybudowany przy użyciu materiałów budowlanych zawierających azbest, zobowiązani są do przeprowadzenia prac takich jak demontaż eternitu. Przed przystąpieniem do ich realizacji, konieczne jest dopełnienie określonych przepisami czynności, takich jak:

  • inwentaryzacja wyrobów z azbestu
  • ocena stanu technicznego
  • oznaczenie wyrobów z azbestem.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Obowiązek corocznej inwentaryzacji wyrobów azbestowych, wynika z obowiązujących przepisów. Dokument z wynikiem inwentaryzacji należy sporządzić i poinformować o tym fakcie wojewodę lub prezydenta miasta/burmistrza/wójta do 31 stycznia każdego roku.

Ocena stanu technicznego elementów azbestowych

Ocena stanu technicznego wyrobów z azbestu polega na określeniu czy:

  • nie posiadają istotnych zewnętrznych uszkodzeń, w tym: pęknięć, ubytków – spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi
  • nie mają wypłukanego spoiwa cementowo-wapiennego oraz odsłoniętych włókien azbestu
  • nie są narażone na tarcie i nadmierną temperaturę.

Celem oceny jest zakwalifikowanie wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania. Profesjonalne usuwanie azbestu jest konieczne w przypadku wyrobów uszkodzonych, nie uszkodzone mogą być użytkowane do kolejnej inwentaryzacji i oceny stanu technicznego.

Oznaczenie wyrobów z azbestem

Wymagane jest oznaczenie na planach sytuacyjnych miejsc i pomieszczeń, w których zastosowane są wyroby, urządzenia i instalacje z azbestem.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Gospodarki www.mpit.gov.pl

Sprawdź czy masz szansę na bezpłatny demontaż azbestu info@azbest.waw.pl

Po zrealizowaniu usługi wystawiamy następujące dokumenty:

  • oświadczenie powykonawcze zgodne z cyt. powyżej rozporządzeniem
  • protokół wytworzenia odpadu (kartę przekazania odpadu)